Opatów, dnia 07.07.2020r.

PZT.1P.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 4 lata) z opcją wykupu używanych autobusów  do zbiorowego transportu publicznego

Numer sprawy: PZT.1P.2020

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 4 lata) z opcją wykupu używanych autobusów  do zbiorowego transportu publicznego”. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843.) – zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postepowania.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień, Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający dnia 25.06.2020r. wszczął postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 4 lata) z opcją wykupu używanych autobusów  do zbiorowego transportu publicznego”. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  tj. 07.07.2020r do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta. W tym stanie należało orzec jak w sentencji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *